Akční nabídky
Žádné články nejsou k dispozici.

KOO BOZP

Kdo je koordinátor BOZP na staveništi a jeho činnosti

Koordinátor je odborně způsobilá osoba podle požadavků zákona 309/2006 Sb. K výkonu funkce koordinátora BOZP se vztahuje především třetí část zákona, o zajištění dalších podmínek BOZP a § 7, § 8 a příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích.
 
Zadavatelům staveb, které svým rozsahem splňují podmínky pro zajištění koordinátora BOZP, vznikají další povinnosti.
 
Proto Vám nabízíme službu odborně způsobilých koordinátorů BOZP na staveništi jak pro přípravné fáze projektů stavby, tak pro samotnou realizaci stavby.
 
 

Činnosti koordinátora BOZP

Přípravná fáze stavby
 • Koordinátor BOZP zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví
 • Koordinátor BOZP zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě
 • Koordinátor BOZP zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce
 • Koordinátor BOZP bude nápomocen při výběru zhotovitelů stavby na základě posouzení stavu zabezpečování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP a požární ochrany – PO při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů.
 • Fáze realizace stavby
 • Koordinátor BOZP bude koordinovat spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně
 • Koordinátor BOZP bude spolupracovat při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností
 • Koordinátor BOZP bude sledovat provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání náprav
 • Koordinátor BOZP bude organizovat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, povede zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků
 • Koordinátor BOZP bude informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací
 • Koordinátor BOZP bude kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám
 • Koordinátor BOZP bude sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP, a na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP bude plán  aktualizován
 

Povinnosti zadavatelů staveb v oblasti BOZP

Povinnosti zadavatelů staveb
Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP.
 
Společnost  ŚIMÁČEK-STAVBY, spol.s r.o.. vám zajistí splnění této nové povinnosti a starosti prostřednictvím  pr koordinátorů a to jak v přípravné, tak v realizační etapě stavby.
 
Přípravná fáze stavby
Zadavatel stavby musí trvat ve vlastním zájmu na uvedení do smlouvy s generálním dodavatelem stavby, zda na stavbě budou působit pouze zaměstnanci generálního dodavatele stavby a nebo zda budou některé práce zajištěny subdodavatelsky a je v tom případě nutné, zajistit koordinátora BOZP ( zavázat projektanta ke spolupráci s koordinátorem BOZP).
 
Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb., nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.
 

KDY KOO BOZP

Kdo najímá koordinátora BOZP na staveništi? "Zadavatel stavby, tedy stavebník nebo-li investor." ...a to za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:
tabulka

Nařízení vlády č.591/2006 Sb. platí zejména pro tyto práce:

 • práce ve výkopu o hloubce ›5m
 • práce ve výšce nad 10m
 • práce spojené s konstrukcí těžkých stavebních dílců
 • práce spojené s vysoce toxickými chemickými látkami
 • práce se zdroji ionizujícího záření
 • práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti
 • práce v ochranných pásmech energetických vedení
 • práce ve zvýšeném tlaku vzduchu
 • práce s výbušninami
 • práce studnářské
 • práce potapěčské

§ 15 zákona 309/2006 Sb. při výstavbě budou překročeny tyto limity:

 1. celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než jeden den
 2. celkový plán objemu prací během díla přesáhne 500 pracovních dní na jednu osobu.
 
Rádi vám vypracujeme cenovou nabídku na konkrétní akci. Poptávky zasílejte na obchod@simacek-stavby.cz
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail

Galerie

 Areál firmy Betonárka Betonárka
 Prodejní sklad kameniva a písku